همه با همکاری هم میتوانیم به مساله پیشگیری از پوسیدگی دندانها در کودکان انسجام ببخشیم. در اینباره اطلاع رسانی کنیم و به پدر و مادرها در این زمینه آگاهی بدیم. در این قسمت از وبسایت، ما سعی کردیم تا اصناف فعال و موثر در حوزه کودکان در کرمانشاه رو معرفی کنیم. چنانچه شما هم در زمینه مرتبط با کودکان فعالیت دارید، می توانید در سایت دکتر نوبهار برای مرکز یا مهد خود یک صفحه داشته باشید.

;